Obrazec za pridobitev duplikata kartončka

Prošnja za izdajo duplikata » izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila ali potrdila o skladnosti vozila« ali  izdaja izjave s tehničnimi podatki vozila.

Nazaj na vrh